Hem | Saclà | Produkter | Recept | Passion | Multimedia
Saclà Italia
Historia
Familje
Filosofi
Partners
 
Sekretess

Bästa användare, denna information har tagits fram i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (nedan kallad Förordningen), och är avsedd för användare som besöker webbsidan http://www.sacla.it och interagerar med F.lli Saclà S.p.A:s webbtjänster. Den beskriver vår sekretesspolicy för att ge dig möjlighet att förstå hur personuppgifter behandlas när du använder vår sida och, vid behov, ger ditt uttryckliga informerade samtycke för behandling av personuppgifter.

Informationen avser webbsidan som tillhör F.lli Saclà S.p.A. och i förekommande fall våra övriga webbsidor som användare besökt via länkar (t.ex. http://www.casasacla.com).

Registeransvarig
Registeransvarig för information du lämnat är F.lli Saclà S.p.A. med registrerat huvudkontor på Piazza Amendola, 2 – Asti, Italien.

Typ av uppgifter som behandlas

Datasökning
IT-system och programförfaranden som används till att driva den här webbsidan samlar in personuppgifter under normal användning, och det är underförstått att dessa överförs genom användningen av kommunikationsprotokoll på Internet.
Denna information samlas inte in för att utröna samband med inblandade registrerade, men av naturliga skäl kan det vara möjligt att identifiera användare i samband med databehandling som innehas av tredje part.
Denna datakategori innefattar IP-adresser eller domännamn för datorer som används av användare då de besöker webbplatsen, URI:er (uniform source identifiers) för begärda resurser, tidpunkter för begäran, metoder som används till att sända begäran till servrar, dimension hos filer som erhållits i svar, sifferkoder som indikerar serversvarsstatus (ok, fel etc.), samt andra parametrar som avser operativsystem och användarens datahanteringsmiljö.
Dessa uppgifter används endast till att hämta anonym statistiska uppgifter om hur sidan används och för att kontrollera att den fungerar korrekt, och raderas omedelbart efter behandling. Uppgifter kan användas till att avgöra vem som bär ansvar i händelse av IT-relaterad brottslighet som skadar sidan, med undantag för denna möjlighet används kontaktdata för närvarande under den tid som krävs för att hämta statistiska uppgifter.

Uppgifter som lämnas frivilligt av användare
För att sända informationsbegäran då formuläret på webbsidan har fyllts i krävs uttryckligt medgivande för behandling av personuppgifter i förekommande fall, detta för att kunna fortsätta med relevanta förfaranden.
Om användaren lämnar eller behandlar personuppgifter från tredje part på annat sätt vid användning av vår sida, garanterar vi omedelbart, under allt relaterat ansvar, att just denna hypotetiska behandling har lämplig rättslig grund i enlighet med artikel 6 i Förordningen som legitimiserar behandling av berörd information.

Plats för behandling av uppgifter och syfte
Behandling som avser denna sidas webbtjänster sker på ovannämnda huvudkontor vid F.lli Saclà S.p.A. och utförs av databehandlingspersonal. Ingen information från webbtjänsten kommer att spridas. Personuppgifter som lämnats av användare som sänder särskilda begäran (om information, klagomål etc.) används endast till att tillhandahålla efterfrågad tjänst, följa juridiska, bokförings- eller skatterelaterade skyldigheter, och kommuniceras endast till tredje part där detta krävs eller där medgivande lämnats.

Mottagare av personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att delas av ovan beskriva skäl med:
• databehandlare, nämligen i) personer, företag eller branschorganisationer som tillhandahåller konsult- och supporttjänster åt F.lli Saclà S.p.A; ii) parter med vilka interaktion är nödvändig för att tillhandahålla tjänster (t.ex. webbhotellstjänster); iii) parter som tillhandahåller tekniskt underhåll (inklusive underhåll av nätverksutrustning och elektroniska kommunikationssystem)
• parter, organisationer eller myndigheter som behöver informeras om dina personuppgifter på grund av lagstiftning eller på begäran från myndigheter
• individer som av F.lli Saclà S.p.A. auktoriserats att behandla personuppgifter för att utföra aktiviteter som är absolut nödvändiga för att tillhandahålla tjänster, och som har åtagit sig att skydda sekretessen eller är rättsligt bundna att skydda sekretessen.

Metoder för behandling, överföring och lagring av uppgifter
Personuppgifter behandlas med automatiserade och icke-automatiserade verktyg och lagras under den period som är absolut nödvändig i syfte att samla in och/eller lagra dem under den tid som anges i gällande lagstiftning och den tid som medges av italiensk lagstiftning för att skydda personliga intressen (artikel 2946 under civillagen och följande punkter).

Särskilda säkerhetsmått implementeras för att förhindra att data går förlorade eller används otillbörligt, samt för att förhindra obehörig åtkomst.

Vissa personuppgifter kan överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. F.lli Saclà S.p.A. garanterar att data i sådant fall behandlas i överensstämmelse med Förordningen, och i praktiken, på grundval av beslutet om lämplighet avseende de standardavtalsklausuler som godkänts av Europakommissionen eller annan lämplig rättslig grund.

Registrerades rättigheter
I enlighet med artikel 15 och följande punkter i Förordningen har registrerade rätt att be F.lli Saclà S.p.A. om åtkomst till sina personuppgifter. Därutöver har de rätt till rättelse eller radering av sina uppgifter, och kan invända mot behandling och har rätt till begränsad behandling enligt kraven i artikel 18 i Förordningen. Registrerade kan också om så är möjligt erhålla sina data i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsligt format, enligt kraven i artikel 20 i Förordningen.

Registrerade har rätt att klaga till relevant dataskyddsmyndighet i enlighet med artikel 77 i Förordningen om de tror att deras personuppgifter inte har behandlats i enlighet med lagstiftningen.

Alla krav skickas till F.lli Saclà S.p.A. skriftligen via formuläret på företagets webbsida www.sacla.it.
 
 
www.sacla.com Kontakter | Personligt Skydd | Juridiska kommentarer
 
  Powered by Blulab